Observers log

> ALL AVAILABLE OBSERVATION

Observed objects:  all | aan | ASASSN-18aan Cas | abj | ASASSN-18abj | abl | ASASSN-18abl | And | ASASSN-15po And | KV And | PQ And | PT And | PX And | QR And | SDSSJ0129 And | TCPJ0059 And | V 455 And | V 466 And | Z And | Aql | ASASSN-20kv Aql | ASASSN-20nm Aql | CzeV894 Aql | DH Aql | KX Aql | TCPJ2003 Aql | V 603 Aql | V1413 Aql | V1432 Aql | Aqr | FO Aqr | StHA190 Aqr | VY Aqr | Ari | ASASSN-15bu Ari | SV Ari | TT Ari | Aur | ASASSN-15dp Aur | OT_J0711 Aur | RXJ0636 Aur | TCPJ0539 Aur | V 363 Aur | V0405 Aur | V0647 Aur | V647 Aur | var102 Aur | var107 Aur | var19 Aur | Boo | BG Boo | CR Boo | NZ Boo | OV Boo | SDSS1525 Boo | UZ Boo | Cam | ASASSN-14mj Cam | BR Cam | BZ Cam | HT Cam | MU Cam | NN Cam | TCPJ0551 Cam | V0391 Cam | V342 Cam | V470 Cam | Cas | ASASSN-15sc Cas | ASASSN-16kf Cas | GX Cas | HT Cas | KP Cas | V 627 Cas | V 709 Cas | V0452 Cas | V0723 Cas | V1391 Cas | V1405 Cas | V452 Cas | V709 Cas | V723 Cas | Cep | 2MASSJ2138 | Cet | BO Cet | CMi | BG CMi | Cnc | ASASSN-21er Cnc | EG Cnc | GZ Cnc | OJ287 Cnc | YZ Cnc | Com | AL Com | GO Com | CrB | T CrB | CVn | ASASSN-16fy CVn | Cyg | 1SWASP J191811.83+490745.5 Cyg | BF Cyg | CH Cyg | EM Cyg | Gaia16aye Cyg | MisV1448 Cyg | OT_J1918 Cyg | RXJ2133 Cyg | SN 2017eaw Cyg | SS Cyg | TCPJ2022 Cyg | TCPJ2104 Cyg | V 407 Cyg | V 632 Cyg | V0404 Cyg | V0507 Cyg | V0632 Cyg | V1006 Cyg | V1028 Cyg | V1113 Cyg | V1114 Cyg | V1251 Cyg | V1363 Cyg | V1454 Cyg | V1490 Cyg | V1491 Cyg | V2467 Cyg | V337 Cyg | V407 Cyg | V503 Cyg | Del | HO Del | Dra | 3C371 Dra | AG Dra | ASASSN-13cz Dra | ASASSN-14cv Dra | ASASSN-14fc Dra | ASASSN-17eq Dra | ASASSN-17qh Dra | ASASSN-19fy Dra | Carter_SDSSJ1730 Dra | CM Dra | DO Dra | DS Dra | EX Dra | KIC11390 Dra | KV Dra | OTJ1435 Dra | OV Dra | ZTF20actzmzp Dra | Equ | ASASSN-19rx Equ | Eri | AQ Eri | KT Eri | Gem | ASASSN-14mv Gem | ASASSN-20og Gem | CI Gem | IR Gem | PQ Gem | RXJ0704 Gem | Her | AM Her | ASASSN-15hd Her | ASASSN-15jd Her | ASASSN-15ni Her | ASASSN-16eg Her | ASASSN-20jl Her | ATLAS20yzy Her | CzeV404 Her | CzeV729 Her | DDE163 Her | NY Her | OTJ1727 Her | PR Her | QSO J163629.0+251158 Her | V 660 Her | V 795 Her | V0795 Her | V0844 Her | V1084 Her | V1117 Her | V1323 Her | V592 Her | V660 Her | V795 Her | V844 Her | hon | 3200 Phaethon | Lac | ASASSN-19sk Lac | AY Lac | Leo | AD Leo | SDSS0928 Leo | LMi | ASASSN-19pe LMi | RZ LMi | SX LMi | lus | 174P Echeclus | Lyn | ASAS5SN-15cr Lyn | ASASSN-20pb Lyn | EQ Lyn | OTJ0733 Lyn | SDSS0804 Lyn | SDSS0837 Lyn | SDSSJ0732 Lyn | Lyr | AY Lyr | DM Lyr | HR Lyr | MV Lyr | V 419 Lyr | V585 Lyr | Mon | FQ Mon | V 694 Mon | olb | ATLAS18olb | Oph | Abell 43 Oph | ASAS5SN-17es Oph | ASASSN-15km Oph | ASASSN-18ey Oph | OTJ1627 Oph | RS Oph | V 959 Oph | V2779 Oph | Ori | GR Ori | V0650 Ori | V1159 Ori | V2837 Ori | Peg | 3C454.3 Peg | ASASSN-14cl Peg | CRTSJ2158 Peg | IP Peg | V 368 Peg | V521 Peg | var79 Peg | Per | 3C84 Per | GK Per | UV Per | V0368 Per | V0392 Per | V0872 Per | V1024 Per | Psc | AO Psc | EI Psc | GV Psc | TY Psc | ZZ Psc | Ser | ASASSN-16ez Ser | LX Ser | NY Ser | QW Ser | QZ Ser | RXJ1525 Ser | TCP_J1605 Ser | V418 Ser | V493 Ser | Sge | AW Sge | GL Sge | RZ Sge | V Sge | Tau | NSV2026 Tau | V 471 Tau | V471 Tau | Tri | RW Tri | TT Tri | TU Tri | UW Tri | UMa | ASAS5SN-17fn UMa | BZ UMa | CH UMa | CI UMa | CY UMa | DV UMa | DW UMa | EL UMa | ER UMa | IY UMa | MR UMa | SDSS1400 UMa | SU UMa | SW UMa | UMi | ASASSN-13bj UMi | ASASSN-21au UMi | SS UMi | Vir | 3C273 Vir | 3C279 Vir | ASASSN-15bp Vir | HS Vir | HV Vir | OU Vir | QZ Vir | Vul | ASASSN-19xw Vul |

Use filter according to obs. project:
all, B.R.N.O., MEDÚZA, TRESCA, HERO

# star ^ v
project
date ^ v filter light curve chart
data
station
observer
 ^ v
Instrument
note
inserted ^ v
24GR Ori
 
HERO
16.2.2013
17:28-18:42 UT
Cchart
63
AO Kolonica
Pavol A. Dubovsky
PÚPAVA RL 280/1500

CCD+Clear; exp 60s;
Pupava 280/1500 + Meade DSI Pro II + DPV;
Ensamble photometry with C-Munipack and MCV, Mean Comparison TYC0100-01005-1, V=11.427 B-V=−0.48 R=11.17 I=10.86 (APASS);
JD geocentric, V-C magnitudes

info
2013-02-18
23GR Ori
 
HERO
26.2.2013
17:15-20:38 UT
Cchart
166
AO Kolonica
Pavol A. Dubovsky
PÚPAVA RL 280/1500

CCD+Clear; exp 60s;
Pupava 280/1500 + Meade DSI Pro II + DPV;
Ensamble photometry with C-Munipack and MCV, Mean Comparison TYC0100-01005-1, V=11.427 B-V=0.48 R=11.17 I=10.86 (APASS);
JD geocentric, V-C magnitudes

info
2013-03-02
22GR Ori
 
HERO
4.3.2013
17:25-18:47 UT
Cchart
8
AO Kolonica
Pavol A. Dubovsky
PÚPAVA RL 280/1500

CCD+Clear; exp 60s; merged every 5 images
Pupava 280/1500 + Meade DSI Pro II + DPV;
Ensamble photometry with C-Munipack and MCV, Mean Comparison GSC 0100-1124, V=12.785 B-V=0.66 R=12.40 I=12.01 (APASS); check on the chart
JD geocentric, V-C magnitudes

info
2013-03-07
21V0650 Ori
 
HERO
30.12.2014
21:16-0:15 UT
Rchart
129
AO Kolonica
Pavol A. Dubovsky
Ziga CDK20

CCD+R; exp 60s; Ziga binning 2x2 subframe 1024x1024
Ziga 508/3454 + MII G4-16000 + DPV
Ensamble photometry with C-Munipack and MCV, MainComp = UCAC4 499-012901, B=13.964 V=13.118 (Henden)
JD geocentric, V-C magnitudes

info
2015-01-01
20V1159 Ori
 
HERO
1.1.2013
19:54-23:47 UT
Cchart
167
AO Kolonica
Pavol A. Dubovsky
PÚPAVA RL 280/1500

CCD+Clear; exp 60s;
Pupava 280/1500 + Meade DSI Pro II + DPV;
Ensamble photometry with C-Munipack and MCV, Mean Comparison GSC 4757-1327, V=12.01 B-V=0.65 (Henden);
JD geocentric, V-C magnitudes

info
2013-01-10
19V1159 Ori
 
HERO
24.1.2013
18:57-19:53 UT
Cchart
40
AO Kolonica
Pavol A. Dubovsky
PÚPAVA RL 280/1500

CCD+Clear; exp 60s;
Pupava 280/1500 + Meade DSI Pro II + DPV;
Ensamble photometry with C-Munipack and MCV, Mean Comparison GSC 4757-1327, V=12.01 B-V=0.65 (Henden);
JD geocentric, V-C magnitudes

info
2013-01-25
18V1159 Ori
 
HERO
26.1.2013
17:24-20:54 UT
Cchart
199
AO Kolonica
Pavol A. Dubovsky
PÚPAVA RL 280/1500

CCD+Clear; exp 60s;
Pupava 280/1500 + Meade DSI Pro II + DPV
Ensamble photometry with C-Munipack and MCV, Mean Comparison GSC 4757-1327, V=12.01 B-V=0.65 (Henden)
JD geocentric, V-C magnitudes

info
2013-01-27
17V1159 Ori
 
HERO
27.2.2013
18:26-20:51 UT
C251AO Kolonica
Pavol A. Dubovsky
PÚPAVA RL 280/1500

CCD+Clear; exp 30s;
Pupava 280/1500 + Meade DSI Pro II + DPV;
Ensamble photometry with C-Munipack and MCV, Mean Comparison GSC 4757-1327, V=12.01 B-V=0.65 (Henden);
JD geocentric, V-C magnitudes

info
2013-03-02
16V1159 Ori
 
HERO
28.2.2013
18:34-20:14 UT
C155AO Kolonica
Pavol A. Dubovsky
PÚPAVA RL 280/1500

CCD+Clear; exp 30s;
Pupava 280/1500 + Meade DSI Pro II + DPV;
Ensamble photometry with C-Munipack and MCV, Mean Comparison GSC 4757-1327, V=12.01 B-V=0.65 (Henden);
JD geocentric, V-C magnitudes

info
2013-03-02
15V1159 Ori
 
HERO
5.3.2013
17:43-20:55 UT
C161AO Kolonica
Pavol A. Dubovsky
PÚPAVA RL 280/1500

CCD+Clear; exp 60s;
Pupava 280/1500 + Meade DSI Pro II + DPV;
Ensamble photometry with C-Munipack and MCV, Mean Comparison GSC 4757-1327, V=12.01 B-V=0.65 (Henden);
JD geocentric, V-C magnitudes

info
2013-03-07
14V1159 Ori
 
HERO
23.1.2020
16:48-19:47 UT
Cchart
59
AO Kolonica
Pavol A. Dubovsky
Celestron 14

#Observatory>Kolonica
#Observer>Medulka
#Telescope>C14
#Instrument>MII G2-1600
#Filter>Clear
#Exposure>120.0
#Target>V1159 Ori
#Position>05:28:59.52;-03:33:52.0
#MainComp>05:28:53.80;-03:36:30.7;B=12.663;V=12.009;BV=0.654;Ic=11.274;J=10.674;H=10.377;K=10.261
#Source>APASS
#Time system>JD geocentric
#Magnitude system>DIF
#Reduction process>Ensemble photometry with CoLiTecVS and MCV
#Comment>


info
2020-01-25
13V1159 Ori
 
HERO
16.3.2020
18:47-20:10 UT
C38AO Kolonica
Pavol A. Dubovsky
Celestron 14

#Observatory>Kolonica
#Observer>Medulka
#Telescope>C14
#Instrument>MII G2-1600
#Filter>Clear
#Exposure>120.0
#Target>V1159 Ori
#Position>05:28:59.52;-03:33:52.0
#MainComp>05:28:53.80;-03:36:30.7;B=12.663;V=12.009;BV=0.654;Ic=11.274;J=10.674;H=10.377;K=10.261
#Source>APASS
#Time system>JD geocentric
#Magnitude system>DIF
#Reduction process>Ensemble photometry with CoLiTecVS and MCV
#Comment>


info
2020-03-23
12V1159 Ori
 
HERO
17.3.2020
18:12-20:17 UT
C58AO Kolonica
Pavol A. Dubovsky
Celestron 14

#Observatory>Kolonica
#Observer>Medulka
#Telescope>C14
#Instrument>MII G2-1600
#Filter>Clear
#Exposure>120.0
#Target>V1159 Ori
#Position>05:28:59.52;-03:33:52.0
#MainComp>05:28:53.80;-03:36:30.7;B=12.663;V=12.009;BV=0.654;Ic=11.274;J=10.674;H=10.377;K=10.261
#Source>APASS
#Time system>JD geocentric
#Magnitude system>DIF
#Reduction process>Ensemble photometry with CoLiTecVS and MCV
#Comment>


info
2020-03-23
11V1159 Ori
 
HERO
24.3.2020
19:14-20:18 UT
C29AO Kolonica
Pavol A. Dubovsky
Celestron 14

#Observatory>Kolonica
#Observer>Medulka
#Telescope>C14
#Instrument>MII G2-1600
#Filter>Clear
#Exposure>120.0
#Target>V1159 Ori
#Position>05:28:59.52;-03:33:52.0
#MainComp>05:28:53.80;-03:36:30.7;B=12.663;V=12.009;BV=0.654;Ic=11.274;J=10.674;H=10.377;K=10.261
#Source>APASS
#Time system>JD geocentric
#Magnitude system>DIF
#Reduction process>Ensemble photometry with CoLiTecVS and MCV
#Comment>


info
2020-03-27
10V1159 Ori
 
HERO
27.3.2020
18:23-19:31 UT
C31AO Kolonica
Pavol A. Dubovsky
Celestron 14

#Observatory>Kolonica
#Observer>Medulka
#Telescope>C14
#Instrument>MII G2-1600
#Filter>Clear
#Exposure>120.0
#Target>V1159 Ori
#Position>05:28:59.52;-03:33:52.0
#MainComp>05:28:53.80;-03:36:30.7;B=12.663;V=12.009;BV=0.654;Ic=11.274;J=10.674;H=10.377;K=10.261
#Source>APASS
#Time system>JD geocentric
#Magnitude system>DIF
#Reduction process>Ensemble photometry with CoLiTecVS and MCV
#Comment>

info
2020-03-29
9V1159 Ori
 
HERO
28.3.2020
18:25-19:54 UT
C41AO Kolonica
Pavol A. Dubovsky
Celestron 14

#Observatory>Kolonica
#Observer>Medulka
#Telescope>C14
#Instrument>MII G2-1600
#Filter>Clear
#Exposure>120.0
#Target>V1159 Ori
#Position>05:28:59.52;-03:33:52.0
#MainComp>05:28:53.80;-03:36:30.7;B=12.663;V=12.009;BV=0.654;Ic=11.274;J=10.674;H=10.377;K=10.261
#Source>APASS
#Time system>JD geocentric
#Magnitude system>DIF
#Reduction process>Ensemble photometry with CoLiTecVS and MCV
#Comment>


info
2020-03-29
8V2837 Ori
 
HERO
23.10.2019
23:24-3:19 UT
Rchart
228
AO Kolonica
Pavol A. Dubovsky
VNT RL 1000/9000

#Observatory>Kolonica
#Observer>DPV
#Telescope>VNT
#Instrument>FLI
#Filter>R
#Exposure>60.0
#Target>V2837 Ori
#Position>05:16:54.09;+03:32:52.4
#MainComp>05:16:57.66;+03:33:00.1;B=14.889;V=14.347;BV=0.542;Rc=14.047;Ic=13.764
#Source>APASS
#Time system>JD geocentric
#Magnitude system>ABS
#Reduction process>Ensemble photometry with CoLiTecVS
#Comment>

info
2019-10-29
7V2837 Ori
 
HERO
25.10.2019
22:2-2:32 UT
I103AO Kolonica
Pavol A. Dubovsky
VNT RL 1000/9000

#Observatory>Kolonica
#Observer>DPV
#Telescope>VNT
#Instrument>FLI
#Filter>I
#Exposure>60.0
#Target>V2837 Ori
#Position>05:16:54.09;+03:32:52.4
#MainComp>05:16:57.66;+03:33:00.1;B=14.889;V=14.347;BV=0.542;Rc=14.047;Ic=13.764
#Source>APASS
#Time system>JD geocentric
#Magnitude system>ABS
#Reduction process>Ensemble photometry with CoLiTecVS
#Comment>

info
2019-10-29
6V2837 Ori
 
HERO
25.10.2019
22:1-2:31 UT
V103AO Kolonica
Pavol A. Dubovsky
VNT RL 1000/9000

#Observatory>Kolonica
#Observer>DPV
#Telescope>VNT
#Instrument>FLI
#Filter>I
#Exposure>60.0
#Target>V2837 Ori
#Position>05:16:54.09;+03:32:52.4
#MainComp>05:16:57.66;+03:33:00.1;B=14.889;V=14.347;BV=0.542;Rc=14.047;Ic=13.764
#Source>APASS
#Time system>JD geocentric
#Magnitude system>ABS
#Reduction process>Ensemble photometry with CoLiTecVS
#Comment>

info
2019-10-29
5V2837 Ori
 
HERO
26.10.2019
23:42-2:41 UT
I67AO Kolonica
Pavol A. Dubovsky
VNT RL 1000/9000

#Observatory>Kolonica
#Observer>DPV
#Telescope>VNT
#Instrument>FLI
#Filter>I
#Exposure>60.0
#Target>V2837 Ori
#Position>05:16:54.09;+03:32:52.4
#MainComp>05:16:57.66;+03:33:00.1;B=14.889;V=14.347;BV=0.542;Rc=14.047;Ic=13.764
#Source>APASS
#Time system>JD geocentric
#Magnitude system>ABS
#Reduction process>Ensemble photometry with CoLiTecVS
#Comment>

info
2019-10-30
4V2837 Ori
 
HERO
26.10.2019
23:40-2:39 UT
V68AO Kolonica
Pavol A. Dubovsky
VNT RL 1000/9000

#Observatory>Kolonica
#Observer>DPV
#Telescope>VNT
#Instrument>FLI
#Filter>V
#Exposure>90.0
#Target>V2837 Ori
#Position>05:16:54.09;+03:32:52.4
#MainComp>05:16:57.66;+03:33:00.1;B=14.889;V=14.347;BV=0.542;Rc=14.047;Ic=13.764
#Source>APASS
#Time system>JD geocentric
#Magnitude system>ABS
#Reduction process>Ensemble photometry with CoLiTecVS
#Comment>

info
2019-10-30
3V2837 Ori
 
HERO
1.1.2020
19:56-21:51 UT
Ichart
42
AO Kolonica
Pavol A. Dubovsky
VNT RL 1000/9000

#Observatory>Kolonica
#Observer>DPV
#Telescope>VNT
#Instrument>FLI
#Filter>I
#Exposure>60.0
#Target>V2837 Ori
#Position>05:16:54.09;+03:32:52.4
#MainComp>05:16:57.66;+03:33:00.1;B=14.889;V=14.347;BV=0.542;Rc=14.047;Ic=13.764
#Source>APASS
#Time system>JD geocentric
#Magnitude system>ABS
#Reduction process>Ensemble photometry with CoLiTecVS
#Comment>

info
2020-01-02
2V2837 Ori
 
HERO
1.1.2020
19:58-21:49 UT
V42AO Kolonica
Pavol A. Dubovsky
VNT RL 1000/9000

#Observatory>Kolonica
#Observer>DPV
#Telescope>VNT
#Instrument>FLI
#Filter>V
#Exposure>90.0
#Target>V2837 Ori
#Position>05:16:54.09;+03:32:52.4
#MainComp>05:16:57.66;+03:33:00.1;B=14.889;V=14.347;BV=0.542;Rc=14.047;Ic=13.764
#Source>APASS
#Time system>JD geocentric
#Magnitude system>ABS
#Reduction process>Ensemble photometry with CoLiTecVS
#Comment>

info
2020-01-02
1V2837 Ori
 
HERO
26.12.2020
21:4-23:19 UT
Cchart
120
AO Kolonica
Pavol A. Dubovsky
Celestron 14

#Observatory>Kolonica
#Observer>DPV
#Telescope>C14
#Instrument>MII G2-1600
#Filter>Clear
#Exposure>60.0
#Target>V2837 Ori
#Position>05:16:54.09;+03:32:52.4
#MainComp>05:16:57.66;+03:33:00.1;B=14.889;V=14.347;BV=0.542;Rc=14.047;Ic=13.764
#Source>APASS
#Time system>JD geocentric
#Magnitude system>ABS
#Reduction process>Ensemble photometry with CoLiTecVS
#Comment>

info
2020-12-30

Observers log is free function of our web server var.astro.cz. Any registered observer can maintain his own observation here in well-arranged and backuped way.

Created by Lubos Brat (2007-2008), Czech Variable Star Section