Sekce proměnných hvězd a exoplanet
České astronomické společnosti

JEDNACÍ A ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jednací a organizační řád Sekce PHE ČAS (platný od 12.11.2011)
Jednací a organizační řád Sekce PHE ČAS (platný od 17.11.2008 do 12.11.2011)
Jednací a organizační řád Sekce PPH ČAS (platný do 17.11.2008)


Základní ustanovení

(1)

Sekce proměnných hvězd a exoplanet České astronomické společnosti (ČAS) (dále jen Sekce), anglickým názvem Variable Star and Exoplanet Section of Czech Astronomical Society, je jednou z odborných sekcí ČAS.

(2)

Kontaktní adresou Sekce je vždy poštovní adresa předsedy Sekce.

(3)

Ve své činnosti se Sekce řídí stanovami ČAS, organizačním řádem ČAS, jednacím řádem ČAS, tímto řádem a obecnými předpisy.

Úkoly Sekce

(4)

Sekce působí zejména v oboru astronomie proměnných hvězd, exoplanet a oborech příbuzných a souvisejících. Při své činnosti se řídí zásadami vědecké práce.

(5)

Úkoly Sekce jsou zejména tyto:

a) určuje pozorovací program dle požadavků soudobé astrofyziky;

b) podporuje pozorování a výzkum proměnných hvězd a exoplanet;

c) spolupracuje s astronomickými kroužky, hvězdárnami a astronomickými ústavy v tuzemsku;

d) rozvíjí mezinárodní styky s pracovišti a společnostmi příbuzného zaměření.

 (6)

K dosažení svých cílů Sekce zejména

a) pořádá soustředění pozorovatelů, praktika a kurzy, vyhlašuje pozorovací kampaně;

b) vydává pro pozorovatele návody, předpovědi, mapky a katalogy;

c) dbá o publikování získaných výsledků a vyvíjí návaznou publikační činnost;

d) organizuje mezinárodní výměnu podkladů pro pozorování a pozorovacích dat;

e) vede archiv pozorování;

f) pořádá přednášky, semináře a konference;

g) vydává časopis Perseus;

h) spravuje své webové stránky.

Členství

(7)

Individuální členství v Sekci je kmenové, hostující, čestné a externí. Kmenové a hostující členství se souhrnně označuje jako řádné.

(8)

Kolektivní členství přímo v Sekci není možné. Zájemci o tento druh členství mohou uzavřít vhodně formulovanou smlouvu o kolektivním členství v ČAS.

 (9)

Kmenovým členem Sekce je takový člen ČAS, který pověřil Sekci vedením primární evidence o sobě coby členu ČAS, a prostřednictvím Sekce platí své kmenové členské příspěvky ČAS.

(10)

Hostujícím členem Sekce se rozumí člen Sekce, který je kmenově registrován v jiné složce ČAS a jejím prostřednictvím platí své kmenové členské příspěvky ČAS.

(11)

Externí člen Sekce je pouze členem Sekce, není však členem ČAS.

(12)

Čestný člen má stejná práva jako člen kmenový, neplatí však sekční členské příspěvky.

(13)

Kmenoví, hostující i externí členové platí každoroční poplatek, který se v terminologii výkonného výboru nazývá "příspěvek na činnost". V tomto JOŘ bude označován obecně zaužívaným termínem "sekční (členské) příspěvky". Jeho výši určuje výbor Sekce.

(14)

Kmenoví a hostující členové mají uvnitř Sekce stejná práva. Hostující členové mohou být vyloučeni z některých vztahů k vyšším složkám ČAS a jednání s nimi, pokud se daná záležitost týká kmenových členských příspěvků nebo jinak bezprostředně souvisí s institutem kmenového členství. Externí členové nemají vzhledem k vyšším složkám ČAS žádná práva (nemohou do nich volit ani se k nim odvolávat), nemohou být voleni do výboru Sekce a nepožívají členských výhod ČAS.

(15)

Externí členství je výjimečnou záležitostí. Žádost o jeho přiznání se podává výboru Sekce a ten o něm v každém jednotlivém případě rozhodne. Při tom může uložit některá další omezení nad sub (14).

(16)

Řádní členové Sekce, a s omezením uvedeným v odst. (14) a (15) i externí členové, mají tato práva:

a) volit a být volen do orgánů Sekce (možnost zastávat většinu funkcí je obecnými předpisy a stanovami ČAS vázána na dosažení 18 let věku);

b) volit delegáty na sjezd ČAS a od 18 let věku být volen za delegáta na sjezd a do vyšších orgánů ČAS;

d) být členem delegací, komisí apod. vytvářených orgány Sekce;

e) podávat návrhy a hlasovat o návrzích podaných na schůzích, konferencích a jiných akcích Sekce;

f) být informován o pořádání akcí Sekce a zúčastňovat se jich;

g) proti rozhodnutí výboru Sekce se odvolat k plenární schůzi Sekce nebo k vyšším orgánům ČAS;

h) bezplatně odebírat časopis Perseus;

i) využívat všech práv člena ČAS;

j) zapůjčovat si přístrojové a jiné vybavení v majetku Sekce (o zápůjčkách rozhoduje výbor Sekce);

k) poskytnout Sekci mimořádný sekční příspěvek na podporu její činnosti.

(17)

Člen Sekce je povinen:

a) dodržovat ustanovení dokumentů Sekce a ČAS a podílet se v rámci svých možností na plnění jejich úkolů;

b) hlásit změny svých osobních údajů, zejména změny adresy, do členské evidence Sekce a (týká se hostujících členů) do evidence své kmenové složky;

c) platit členské příspěvky každoročně do termínu určeného výborem sekce.

(18)

Návrhy a odvolání k plenární schůzi Sekce podává člen prostřednictvím výboru Sekce v dostatečném předstihu, aby mohly být zařazeny do programu schůze. Z formulace musí být jasné, že si člen přeje, aby se záležitost neřešila ve výboru, nýbrž na plenární schůzi.

(19)

Členství v Sekci vzniká

a) u člena, který už je členem ČAS, po vyplnění evidenční karty okamžikem zaplacení prvních sekčních příspěvků do Sekce;

b) u zájemce o členství v Sekci, který teprve vstupuje do ČAS, vyplněním přihlášky do ČAS a zaplacením prvních kmenových a sekčních příspěvků;

c) u externího člena okamžikem, který určí výbor Sekce

(20)

Člen, jehož přihlášku do ČAS vyřizuje výbor Sekce, se automaticky stává kmenovým členem Sekce.

(21)

Členství v Sekci zaniká

a) prohlášením člena, že ze Sekce vystupuje;

b) vyškrtnutím pro nezaplacení sekčních členských příspěvků;

c) vyloučením člena na plenární schůzi Sekce;

d) úmrtím člena.

(22)

Řádné členství v Sekci zaniká také zánikem členství v ČAS. Člen může v takovém případě požádat o členství externí.

(23)

Výbor Sekce má právo pozastavit členu z vážných důvodů členství v Sekci do nejbližší plenární schůze. Člen, jehož členství bylo pozastaveno, nemá v Sekci volební právo a nesmí vykonávat žádnou funkci, po zaplacení členských příspěvků má však nadále právo být písemně informován o činnosti Sekce (tj. dostává členské tiskoviny). Plenární schůze potom musí o záležitosti jednat a buď obnoví členství v plném rozsahu, nebo člena vyloučí. Proti jejímu rozhodnutí se lze odvolat k výkonnému výboru ČAS nebo ke sjezdu ČAS.

(24)

Prohlášení člena o vystoupení ze Sekce se posílá v písemné podobě či elektronickou poštou výboru Sekce. Vystupuje-li ze Sekce kmenový člen, musí oznámit, zda ruší i své členství v ČAS, a když nikoli, tedy ve které složce ČAS bude napříště kmenově registrován.

(25)

Vystupující člen musí mít vyrovnané členské příspěvky v Sekci i (pokud je to člen kmenový) v ČAS do dne vystoupení.

(26)

Není-li v abdikačním dopise určeno pozdější datum, zaniká členství okamžikem doručení.

(27)

Kopii abdikačního dopisu kmenového člena pošle výbor Sekce výkonnému výboru ČAS a je-li nutno, i složce ČAS, kam člen kmenově přechází (viz odst. (24)).

Struktura Sekce

(28)

V čele Sekce stojí předseda a výbor Sekce (dále jen "výbor"). O počtu členů výboru rozhoduje volební plenární schůze Sekce, a ta rovněž volí členy výboru, předsedu a hospodáře. Předseda i hospodář jsou členy výboru.

(29)

Operativně řídí Sekci předseda po konzultaci s dostupnými členy výboru (osobně nebo pomocí spojovacích prostředků). Závažná operativní rozhodnutí předkládá k dodatečnému schválení na nejbližším zasedání výboru.

(30)

Plenární schůze dále volí revizora. Revizor není členem výboru, má však právo zúčastňovat se jeho schůzí a v době mezi nimi být obesílán informacemi ve stejné míře jako členové výboru (viz odst. (69)).

 

 

Plenární schůze

(31)

Plenární schůze je oprávněna

a) určovat hlavní směry činnosti Sekce;

b) vydávat usnesení a kontrolovat jejich plnění;

c) schvalovat plán práce výboru a vyjadřovat se k výroční zprávě Sekce;

d) určovat počet členů a náhradníků výboru a volit je;

e) volit revizora a jeho náhradníka;

f) volit delegáty na sjezd ČAS;

g) projednávat odvolání členů proti rozhodnutí výboru Sekce (viz sub (18));

h) řešit případy pozastaveného členství (sub (23));

i) rozhodnout o vyloučení člena;

j) schvalovat a měnit JOŘ;

k) usnášet se na změně názvu a znaku (loga) Sekce a názvu členského časopisu;

l) rozhodnout o osamostatnění Sekce (viz (82));

m) podat kvalifikovaný návrh na zrušení Sekce (viz (82), (83) a (84)).

(32)

Plenární schůzi svolává výbor alespoň jednou v roce. Termín a místo konání schůze, jakož i její program, sděluje výbor všem členům Sekce a výkonnému výboru ČAS alespoň jeden měsíc předem.

(33)

Volební plenární schůze (tj. taková, která má na programu volby výboru) je nejvyšším orgánem Sekce. Koná se nejméně jedenkrát za 3 roky.

(34)

Výbor je také povinen svolat plenární schůzi na přání alespoň třetiny členů Sekce, a to (počítáno od doručení písemné žádosti) do 2 měsíců, pokud se na této schůzi nemají konat volby, a do 6 měsíců, pokud to má být schůze volební.

(35)

Plenární schůze je usnášeníschopná v jakémkoliv počtu přítomných členů Sekce za předpokladu dodržení bodů (28) a (30).

(36)

Účastníci plenární schůze vždy volí zapisovatele a ověřovatele zápisu, a podle povahy programu také návrhovou, mandátovou a volební komisi.

Volby na plenární schůzi

(37)

Volební schůze rozhoduje o počtu členů výboru a volí je, přičemž pomocí preferenčních hlasů volí zároveň předsedu a hospodáře. Dále volí revizora a náhradníky.

(38)

Hlasovací lístek musí být uzpůsoben tak, aby neumožňoval udělení preferenčních hlasů kandidátům, kteří danou funkci nechtějí nebo nemohou vykonávat.

(39)

Před volební plenární schůzí musí být uspořádána korespondenční část voleb, aby mohli svůj hlas uplatnit i členové, kteří se na schůzi nemohou dostavit. Hlas odeslaný korespondenčně má stejnou platnost jako hlas odevzdaný prezenčně.

 

(40)

Korespondenční hlas je platný, je-li hlasovací lístek nebo jeho kopie vyplněn podle návodu a dojde-li na určenou adresu nejpozději 5 dnů před konáním schůze. Lze použít i fax a při splnění podmínek stanovených předsedou Sekce, elektronickou poštu nebo webový formulář.

(41)

Korespondenční hlasovací lístky je oprávněn přijímat pouze předseda a revizor a pověřený člen výboru. Informace o výsledcích korespondenčního hlasování musejí utajit až do ukončení prezenční části voleb.

(42)

Člen má právo vzít svůj korespondenční hlas zpět, rozhodne -li se hlasovat prezenčně na volební schůzi.

(43)

Před prezenčními volbami je možno kandidátku doplnit nebo pozměnit, např. na návrh z pléna. Korespondenční hlasy i v takovém případě podrží svou platnost.

(44)

Prezenční část voleb členů výboru, revizora a delegátů na sjezd ČAS je tajná.

(45)

Účastníci volební schůze volí mandátovou komisi, volební komisi a skartátora. Obě komise jsou alespoň dvoučlenné.

(46)

Mandátová komise ověřuje platnost korespondenčních hlasů a zajišťuje, že účastníky prezenční části voleb jsou jen členové Sekce, a že dosud nehlasovali nebo že svůj hlas anulovali (viz sub (42)).

(47)

Volební komise rozdává za dohledu mandátové komise hlasovací lístky, sčítá hlasy a vyhlašuje výsledky.

(48)

Skartátor u sebe shromažďuje použité hlasovací lístky, zajistí jejich utajení a po schůzi je na pokyn odstupujícího předsedy Sekce před svědkem zničí. Smaže také hlasy došlé elektronickou poštou.

(49)

Pokud došlo k potvrzení předsedy ve funkci (odstupující a zvolený předseda jsou táž osoba), ukládají se použité hlasovací lístky a elektronické hlasy nejméně po dobu 14 dnů, jinak obvykle pouze do druhého dne.

(50)

Všichni funkcionáři, kteří se z povahy své činnosti v průběhu voleb museli seznámit s tím, jak hlasovali jednotliví členové, pokládají obsah jednotlivých hlasů za tajemství.

 (51)

Pro obsazení postu předsedy a hospodáře jsou rozhodující počty preferenčních hlasů pro danou funkci. Při rovnosti hlasů rozhoduje postupně počet hlasů pro druhou funkci, celkový počet hlasů a los.

 

 

(52)

Výsledek voleb předsedy a hospodáře je platný, jestliže

a) nejúspěšnější kandidát dostane alespoň 40 % odevzdaných hlasů;

b) nejúspěšnější kandidát dostane alespoň 20 % odevzdaných hlasů a má od následujícího v pořadí odstup alespoň 10 %.

(53)

Pokud nejsou splněny podmínky předchozího článku, koná se 2. kolo voleb se dvěma nejúspěšnějšími kandidáty. Před jeho zahájením je vhodné uspořádat diskuzi. Korespondenční hlasy odevzdané těmto kandidátům v 1. kole zůstávají v platnosti.

(54)

Pro určení ostatních členů výboru a náhradníků je rozhodující součet všech hlasů včetně preferenčních, při rovnosti hlasů pak rozhoduje postupně počet preferenčních hlasů, počet preferenčních hlasů na předsedu a los.

(55)

V případě doplňkových voleb (viz (70), (72)) se koná volební plenární schůze s omezeným programem nebo se doplňkové volby provedou korespondenčně.

(56)

Volby delegátů na sjezd ČAS se konají na plenární schůzi analogicky organizované jako volební plenární schůze, nebo mohou celé proběhnout korespondenčně. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

(57)

Zúčastní-li se voleb (včetně korespondenčních hlasů) méně než 36 % členů Sekce, jsou všichni členové seznámeni s výsledkem, volby se však opakují pouze korespondenční formou v termínu o 1 - 2 měsíce pozdějším. Je-li počet účastníků opakovaných voleb vyšší, platí druhý výsledek při jakémkoli počtu účastníků. Je-li počet účastníků opakovaných voleb stejný nebo nižší než u voleb původních, součty hlasů opakovaných voleb se neprovádějí a platí výsledek voleb prvních.

(58)

Konají-li se volby předsedy nebo hospodáře pouze korespondenčně (viz (55) nebo (57)) a žádný kandidát nezvítězí s převahou určenou odstavcem (52), rozhodne výbor Sekce, zda se bude konat 2. kolo voleb (sub (53)) nebo zda bude uznán výsledek 1. kola.

Výbor Sekce

(59)

Výbor Sekce má práva a povinnosti:

a) plnit rozhodnutí a usnesení plenární schůze a vyšších orgánů ČAS;

b) činit opatření na podporu pozorování proměnných hvězd a exoplanet v oblasti své působnosti a poskytovat členům odbornou pomoc;

c) dbát na úroveň publikační činnosti v oboru proměnných hvězd a exoplanet, zejména pokud je přímo či nepřímo spojena se jménem ČAS;

d) vést seznam členů Sekce a v určených termínech z něho poskytovat údaje výkonnému výboru ČAS k aktualizaci centrální databáze členstva;

e) volit ze svého středu potřebné funkcionáře;

f) vypracovat plán činnosti včetně finanční stránky, výroční zprávu a zprávu o hospodaření a zpřístupnit je členům Sekce;

g) podávat vedení ČAS návrhy na financování projektů z prostředků ČAS nebo z jiných prostředků (granty);

h) určit výši sekčních příspěvků;

i) rozhodovat o žádostech o externí členství a o prominutí sekčních členských příspěvků (sub (76));

j) zabezpečit vybrání kmenových i sekčních členských příspěvků;

k) činit zvláštní opatření k inkasu příspěvků od zahraničních členů včetně přijímání cizí měny, a stanovit podmínky, za kterých mohou členové platit příspěvky na více roků dopředu;

l) projednávat návrhy členů;

m) zabezpečit přípravu plenárních schůzí;

o) udržovat kontakty se zahraničními organizacemi pozorovatelů proměnných hvězd a exoplanet;

p) podávat návrhy na udělení čestného členství v ČAS;

q) podávat návrhy na udělení Ceny Zdeňka Kvíze;

r) činit opatření v případě, že předseda nebo hospodář nemohou vykonávat svou funkci;

s) kooptovat do svého středu další členy v počtu nejvýše třetiny členů volených;

t) sledovat usnesení vyšších orgánů ČAS a podle nich upravovat tento JOŘ (viz sub (84);

u) v případě nesnášejícím odkladu pozastavit členu členství do rozhodnutí nejbližší plenární schůze;

v) zabezpečit vydávání časopisu Perseus;

w) zabezpečit správu sekčních internetových stránek.

 

(60)

Dva hlavní funkcionáři výboru, předseda a hospodář, jsou voleni přímou volbou na volební plenární schůzi.

(61)

Výbor si ze svého středu volí místopředsedu, příp. další funkcionáře. Je možná kumulace funkcí, avšak předseda, místopředseda a hospodář musejí být tři různé osoby.

(62)

Předseda zastupuje Sekci uvnitř ČAS i navenek. Odpovídá za činnost výboru i Sekce jako celku a má právo zadávat úkoly členům výboru .

(63)

Místopředseda zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti. Pokud se předseda vzdá funkce, stává se předsedou do té doby, než je zvolen nový předseda.

(64)

Hospodář řídí hospodaření Sekce. Zabezpečuje zejména vybrání členských příspěvků. Podléhá předsedovi a řídí se rozhodnutími výboru Sekce

 (65)

Výbor se schází obvykle dvakrát do roka. Svolává jej předseda alespoň měsíc předem. Výbor je také nutno svolat do 6 týdnů od doby, kdy o to požádá třetina členů výboru. Neučiní-li to předseda, může tak v tomto případě učinit jiný člen výboru.

(66)

Jednání výboru Sekce je obvykle neveřejné. Mohou se ho zúčastnit náhradníci (s hlasem poradním), revizor a předsedou pozvaní hosté. Pokud se výbor rozhodne, že jeho jednání bude veřejné, informuje o tom členy alespoň 1 měsíc dopředu.

(67)

Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhodne předseda. Hlasování ve výboru je vždy veřejné.

(68)

Z jednání výboru se pořizuje zápis, který se v plném znění zasílá členům výboru a revizorovi a na požádání je k nahlédnutí i ostatním členům Sekce. Ve zkrácené formě je publikován v Perseu a v plném znění i na internetu.

(69)

V období mezi schůzemi činí výbor rozhodnutí na základě doporučení předsedy po hlasování korespondenční cestou nebo technickými prostředky spojení.

(70)

Rezignuje-li předseda na svou funkci, přebírá jeho povinnosti místopředseda. Nemůže-li vykonávat svou funkci hospodář, rozhodne o jeho nástupci výbor. Na uprázdněné místo se uspořádají volby nejpozději na příští pravidelné plenární schůzi. Vzniklý mandát platí do konce funkčního období výboru.

(71)

O tom, zda odstoupivší funkcionář opustí výbor nebo v něm do doplňkových voleb může zůstat, rozhodne výbor.

 (72)

Jestliže odstoupí člen výboru, nastoupí na jeho místo náhradník. Klesne-li počet volených členů výboru včetně náhradníků pod polovinu původního počtu, je nutno na uprázdněná místa uspořádat doplňkové volby. Mandáty z nich platí do konce funkčního období výboru.

(73)

Kooptace je možná kdykoli během funkčního období výboru. Nenarušuje se jí případné nástupnické právo náhradníků, a proto obvykle znamená početní rozšíření výboru.

Revizor

(74)

Revizor alespoň jednou do roka prohlédne účty a alespoň dvakrát do roka zkontroluje pokladní hotovost. O zjištěných nedostatcích podá výboru Sekce revizní zprávu. Tuto zprávu také čte na plenární schůzi a zpřístupňuje členům sekce.

(75)

Movitý majetek v užívání Sekce podléhá každoroční inventarizaci. Není-li revizor členem inventarizační komise, předkládá se mu kopie zprávy o inventuře, aby se k ní mohl vyjádřit v revizní zprávě.

Členské příspěvky

(76)

Vybrání kmenových i sekčních členských příspěvků zajistí Sekce prostřednictvím svého hospodáře  do konce prvního čtvrtletí. Výši sekčních příspěvků určuje výbor Sekce a vybírají se od všech členů kromě čestných. Výši kmenových příspěvků určuje výkonný výbor ČAS, a Sekce je vybírá jen od svých kmenových členů. Příspěvky mohou být odstupňovány např. podle sociálního postavení člena a poštovného nutného ke korespondenci na jeho kontaktní adresu. Výbor Sekce může na žádost člena rozhodnout o úpravě nebo prominutí sekčních příspěvků např. ze sociálních důvodů.

(77)

Kmenový člen platí kmenové i sekční příspěvky současně.

(78)

Výbor Sekce může s vědomím Výkonného výboru ČAS rozhodnout o tom, že vybírání příspěvků započne již před začátkem období stanoveného Výkonným výborem ČAS.

(79)

Vybrané kmenové příspěvky se v určitých časových intervalech odvádějí sekretariátu ČAS, sekční příspěvky se použijí pro potřeby Sekce. Souhrn sekčních příspěvků a jiných vlastních příjmů se však každoročně nechá projít účetnictvím ČAS.

(80)

Členům, kteří nezaplatí příspěvky do termínu stanoveného výborem sekce, je poslána upomínka.

Závěrečná ustanovení

(81)

K osamostatnění Sekce (tj. k vystoupení Sekce z ČAS) nebo ke kvalifikovanému návrhu na zrušení Sekce se vyžaduje usnesení plenární schůze přijaté třípětinovou většinou, přičemž hlasování se musí (na místě nebo korespondenční formou) zúčastnit alespoň 60 % členů Sekce. Třípětinová většina je nutná u prezenčních hlasů i u součtu všech hlasů.

(82)

Vznikne-li usnesení o zrušení Sekce na schůzi s méně účastníky než žádá odst. (81), opakuje se plenární schůze o 1 - 2 měsíce později. Rozhodnutí této schůze je platné při každém počtu účastníků.

(83)

Schůze, která navrhne zrušení Sekce, zároveň dá doporučení výkonnému výboru ČAS o dalším využití majetku, který byl v užívání Sekce. Pokud doporučení o dalším využití majetku Sekce učinily dvě plenární schůze (viz odst. (82)), platí doporučení té z nich, která měla větší účast. Výbor Sekce potom podá návrh na zrušení Sekce výkonnému výboru ČAS, který rozhodne.

(84)

Výbor Sekce po každém sjezdu ČAS vezme na vědomí příp. změny stanov ČAS a alespoň jednou do roka pořídí seznam změn v jednacím a organizačním řádu ČAS. Podle těchto změn upraví tento JOŘ a se změnami seznámí nejbližší plenární schůzi Sekce.

 

Platnost JOŘ

(85)

Případné rozpory JOŘ se stanovami ČAS je povinen vyřešit výbor sekce.

(86)

Jednací a organizační řád Sekce (JOŘ) platí od 17. 11. 2008.


Uživatel nepřihlášen
- PŘIHLÁSIT -
Zaregistrovat pozorovatele

> Předpověď minim <

> Tranzity exoplanet <

Nová minima v B.R.N.O.:

Nové tranzity TRESCA:

Nová data MEDÚZA:

Aktivní pozorovatelny:
Pozorovatelský chat


Magpie observatory (FTP)
(Martin Bartošík)

STATUS: Aktivní20:00 - 06:00

PROGRAM: V 709 Cas, main program - CV and transits of exoplanets


Observatorio Astronómico Giordano Bruno
(Fco- Manuel Santos Álamo)

STATUS: Aktivní20:38 - 04:38

PROGRAM: De 20:00 a 02:30


Osservatorio Astronomico Citta di Seveso
(Pietro Aceti)

STATUS: Aktivní12:30 - 10:45

PROGRAM:


Palidoro
(Giuseppe Conzo)

STATUS: Aktivní10:47 - 18:47

PROGRAM: